PENGENALAN

Unit Kesihatan UiTM Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah ditubuhkan pada tahun 2009 untuk menyediakan perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada mahasiswa dan mahasiswi kampus. Unit Kesihatan ini telah memulakan perkhidmatannya pada 17 Ogos 2009 di Kampus UiTM Jalan Melang Kuala Pilah disusuli dengan pemindahan pusat operasi pada Jun 2009. Unit Kesihatan UiTM Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah kini beroperasi di Kampus Beting Kuala Pilah dan diletakkan di bawah pengurusan Bahagian Hal Ehwal Pelajar bermula Februari 2008 bagi memantapkan lagi fungsi dan peranannya dalam perkhidmatan kesihatan.

INTRODUCTION

The Health Unit of UiTM Negeri Sembilan Kuala Pilah Campus is established in 2009 to serve the purpose of providing medical care and health facilities to all students. This unit has started its service on 17th of August 2009 in UiTM Campus of Jalan Melang followed by its transfer in June 2009. To date, the Health Unit of UiTM Negeri Sembilan Kuala Pilah Campus continues its operation in UiTM Campus of Beting and is placed under the management of Department of Student Affairs starting 2008 in order to provide a better quality of health care.

 

OBJEKTIF

Untuk menjadikan Unit Kesihatan sebagai sumber perkhidmatan kesihatan yang cemerlang kepada pelajar selaras dengan fungsi dan peranannya dengan mengutamakan penghasilan kerja yang berkualiti serta suasana kerja yang selesa demi untuk memenuhi keperluan pelanggan.

OBJECTIVE

To make this Health Unit an excellent health service for students in conjunction with its main aim to produce a high quality outcome and to create a comfortable working environment in fulfilling customers needs.

 

VISI

Mewujudkan satu masyarakat universiti yang sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan spiritual agar visi dan misi Universiti Teknologi MARA dapat dicapai.

VISION

To create a healthy community from the aspects of physical, mental, social and spiritual in order to achieve the vision and mission of UiTM.

 

MISI

Melahirkan masyarakat universiti yang sihat secara menyeluruh melalui perkhidmatan kesihatan yang komprehensif dan berkualiti serta menggalakkan gaya hidup sihat.

MISSION

To create a hollistically healthy community via a comprehensive and high quality health service and to encourage a healthy lifestyle.

 

PERKHIDMATAN

 Memberikan keperluan rawatan perubatan kepada semua pelajar

 Merujuk kes-kes kecemasan ke Hospital atau Klinik Kesihatan yang berhampiran

 Merujuk kes-kes tertentu kepada Pakar di Hospital melalui temujanji.

 Memberikan khidmat nasihat dan kaunseling perubatan kepada pelajar/ pesakit.

 Mengeluarkan Surat Akuan Kemudahan Rawatan Perubatan kepada pelajar

 Memberikan perlindungan perubatan di luar waktu pejabat untuk program-program tertentu  Memberi edukasi dan promosi menganai isu-isu semasa kesihatan

 

SERVICES

 Provides medical treatment for all students

 Provides referrals for emegency cases to the nearest hospital or government clinic

 Provides referrals to Speacialist Center via appointment

 Provides medical consultation and counselling for students

 Provides Guarantee Letter to students

 Provides medical standby after office hours for certain programmes

 Provides educational and promotional services regarding current health issues

 

KEMUDAHAN

 Wad sementara (8 katil)

 Perkhidmatan ambulans untuk kes-kes kecemasan

 Peti pertolongan cemas untuk aktiviti khas pelajar dan staff

 Mesin analisa air kencing

 Mesin analisa darah (dalam proses penyelenggaraan)

 Dispensari ubat-ubatan

 

FACILITIES

 Sickbay (8 beds)

 Ambulance for emergency cases

 First aid kit for student/staff programmes

 Urine analyzer

 Hematology analyzer (under maintenance)

 Pharmaceutical dispensary

 

PROGRAM-PROGRAM UTAMA

Mengendalikan program-program seperti Kempen Derma Darah, Kursus Resusitasi Kardiopulmonari (CPR), Karnival dan Pendidikan Kesihatan.

 

MAIN PROGRAMMES

Organizes health related programmes such as Blood Donation Campaign, Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Courses , Health Carnival and Health Education Programmes.

WAKTU PERKHIDAMATAN

Isnin - Khamis : 8.00 pagi - 1.00 tengahari & 2.00 - 5.00 petang

Jumaat           : 8.00 pagi - 12.15 tengahari & 2.45 - 5.00 petang

Sabtu, Ahad & cuti umum : tutup

 

OPERATING HOURS

Monday - Thursday : 8.00 am - 1.00 pm & 2.00 pm - 5.00 pm

Friday                   : 8.00 am - 12.15 pm & 2.45 pm - 5.00 pm

Saturday, Sunday & public holidays : closed

 

Telefon : 06 - 4832276