Pengenalan

Pusat Pengajian Biologi, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah adalah sebahagian daripada Pusat Pengajian di bawah Fakulti Sains Gunaan, UiTM Kampus Kuala Pilah. PPBio menawarkan satu program Ijazah Sarjana Muda iaitu Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Biologi (AS201) sebagai Pengurus Pelaksana (PP). Selain itu, turut menawarkan program Diploma Mikrobiologi (AS114) sebagai Pengurus Utama. Kekuatan tenaga pensyarah adalah seramai 30 orang dan mempunyai purata seramai hampir 650 lebih pelajar dalam satu-satu masa semester berjalan.

Visi/Misi

Visi : Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika

Misi : Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Piagam Pelanggan

Pusat Pengajian Biologi komited untuk mengendalikan program berkualiti bagi program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang terlibat dan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran serta system pengurusan demi melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran kerja selaras dengan visi Universiti Teknologi MARA.

Perkhidmatan

Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan, Penerbitan Ilmiah

Carta Organisasi 

TARIKH KEMASKINI : 09.08.2019