Pengenalan

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (Academy Contemporary of Islamic Studies) (ACIS) merupakan satu unit pelengkap kepada keseluruhan struktur organisasi akademik di Universiti Teknologi Mara (UiTM). Kewujudan ACIS di UiTM adalah selaras dengan misi dan visi UiTM yang ingin melahirkan golongan profesional bumiputera yang bertakwa dan bersifat mulia. ACIS berperanan penting dalam memastikan misi dan visi UiTM tercapai dengan melahirkan golongan profesional bumiputera yang bukan sahaja berdaya saing dalam dunia moden malah merupakan golongan yang berpegang kepada agama dan adat resam bangsa.

Visi/Misi

VISIMenjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISIMempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai murni dan etika keprofesionalan.

Piagam Pelanggan

Akademi pengajian Islam Kontemporari Cawangan Negeri Sembilan (ACIS CNS)  beriltizam untuk menawarkan perkhidmatan berkualiti  kepada staf, pelajar dan pihak berkepentingan seperti berikut:

  • Menawarkan program dan kursus akademik berorientasikan Islam kontemporari.
  • Mengadakan sekurang-kurangnya dua (2) program jaringan industri/kemasyarakatan setahun.
  • Mengadakan sekurangnya-kurangnya tiga (3) program pelajar berkaitan akademik setahun.
  • Mengadakan sekurang-kurangya dua (2) program pembangunan staf ACIS dalam setahun
  • Menawarkan khidmat bimbingan dan nasihat kepada pelajar dalam hal-hal berkaitan akademik dan isu-isu Islam kontemporari.
  • Menyediakan khidmat kepakaran kepada pihak berkepentingan dari semasa ke semasa.

Perkhidmatan

  • Program Akademik
  • Bimbingan akademik dan bukan akademik
  • Program Plus Tahfiz

 

Direktori Staf :

 

06 4832114
   

06-4832185/2351

   06-4832183
   

06-4832364

   

06-483 2382

 

 

TARIKH KEMASKINI : 08.08.2019