Visi & Misi APB Kampus Rembau

Akademi Pengajian Bahasa Kampus Rembau adalah berasaskan visi, misi dan objektif Akademi Pengajian Bahasa UiTM Malaysia.

Visi:

Menjadi sebuah Akademi Pengajian Bahasa yang unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan Bahasa.

Misi: 

Mempertingkatkan kesarjanaan dan kecemerlangan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan; kerjasama akademia,industri dan masyarakat; kepimpinan; dan keusahawanan.